• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 104 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4222/SGDĐT-KHTC

Triển khai Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

 • luat_08.pdf
 • 5570.pdf
 • cv-4222-2022_0001.pdf
Luật Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4226/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính

 • 6298.pdf
 • thong_tu_so_61_-_btc_-_quyet_toan_kp_boi_thuong.pdf
 • cv-4226-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4219/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định 1224/QĐ-BTC ngày 22/06/2022 của Bộ Tài chính

 • 4615.pdf
 • 1224.pdf
 • cv-4219-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4218/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ Tài chính

 • 5005.pdf
 • 43_cua_btc.pdf
 • cv-4218-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4217/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính

 • 42_cua_btc.pdf
 • 4835.pdf
 • cv-4217-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4215/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_50.2022.btc_11.08.2022.pdf
 • tk_thong_tu_50.2022.btc_-_ds_cdt.pdf
 • 5310.pdf
 • cv-4215-2022_0001.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
3905/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương

 • bct_2022_5763.pdf
 • cv-3905-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/10/2022
2528/STTTT-CNTTVT

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10 tháng 10

 • tuyentruyenthangtieudungso.pdf
 • pcbonhandien.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/10/2022
3224/SGDĐT-VP

Triển khai kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

 • 9_1_3224-2022_trienkhai_sgddt.pdf
 • 9_3_tailieuhuongdan_vneid.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/08/2022
2896/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06

 • cv-2892-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2891/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4454/BKHĐT-QLĐT ngày 01/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch

 • cv-2891-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2893/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/06/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

 • cv-2893-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2878/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-2878-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2890/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-2890-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2889/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; văn bản số 2253/SKHĐT-TĐ ngày 24/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-2889-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2888/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-2888-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2887/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ

 • cv-2887-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2886/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-2886-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2878/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • trien_khai22_quyet_dinh_1290_bokhdt.pdf
 • cv-2878-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022
2892/SGDĐT-KHTC

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06

 • cv-2892-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/07/2022