• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 157 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2267/SGDĐT-TTr

Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Công thương

 • tt_09_bct_2022.pdf
 • tt_10_bct.pdf
 • 1_qd-bct_2022_989.pdf
 • cv-2267-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/06/2022
2210/SGDĐT-VP

Gửi sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Công nghệ số tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

 • 12_1_thamgiagiaithuong_congngheso_stttt.pdf
 • cv-2210-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/06/2022
1736/SGDĐT-KHTC

triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính

 • trien_khai22_thogn_tu_08_bo_tc.pdf
 • trien_khai22_thogn_tu_08_so_tc.pdf
 • cv-1736-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/05/2022
1463/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 4850/TB-CTDON ngày 12/4/2022 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chuyển đổi áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

 • cv-1463-2022.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 21/04/2022
1465/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

 • cv-1465-2022.pdf
 • thong_tu_22-2022-tt-btc.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 21/04/2022
1464/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

 • thong_tu_17-2022-tt-btc.pdf
 • cv-1464-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 21/04/2022
1492/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng

 • thong-tu-so-21-2021-tt-byt.pdf
 • 2710-2022-cv-syt.pdf
 • cv-1429-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/04/2022
1287/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

 • cv-1287-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 18/04/2022
1317/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 462/BTC-QLG ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước

 • cv-1317-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2022
1318/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính

 • 84_27012022_173856.pdf
 • cv-1318-2022.pdf
Chỉ đạo, điều hành Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2022
1153/SGDĐT-TTr

Triển khai quyết định số 359/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 của Bộ Giao thông Vận tải

 • cv-1153-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 31/03/2022
1139/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trường Bộ GTVT

 • 43-bgtvt.pdf
 • cv-1139-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 30/03/2022
1057/SGDĐT-TTr

Sao gửi Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an

 • 11550_1.pdf.pdf
 • cv-1057-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 25/03/2022
963/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-963-2022.pdf
 • 13-tt-btc.signed.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 18/03/2022
955/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • thong_tu_03-2022-tt-btp.pdf
 • cv-955-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 17/03/2022
529/STTTT-CNTTVT

Thực hiện phổ biến văn bản số 677/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • vb-trienkhaivanban677-btttt_ketnoinentangndxp.signed.pdf
 • phuluc1-huongdanketnoichiase-dulieuquocgia.signed.docx.docx
 • phuluc1-huongdanketnoi-nentangphantan.signed.docx.docx
Văn bản Văn phòng Sở 11/03/2022
807/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện công văn số 372/BTC-QLKT ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính

 • trien_khai22_chuan_muc_ke_toan_bo_tc.pdf
 • cv-807-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/03/2022
811/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 6_1_thongtu01_btttt.pdf
 • cv-811-2022.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 08/03/2022
697/SGDĐT-VP

Triển khai, phổ biến Cẩm nang chuyển đổi số

 • 5_3_camnang_phan2.signed.pdf
 • 5_2_camnang_phan1.signed.pdf
 • cv-697-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/02/2022
679/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 01/2022/TT- BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội vụ

 • thong_tu_01-2022_-_bnv.pdf
 • cv-679-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 25/02/2022