• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 621 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1575/SGDĐT-VP

Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông ” trên mạng xã hội CVNet năm 2021

 • cv-1575-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
1580/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-1580-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
1554/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 16-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-1554-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1552/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

 • 39-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1552-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1553/SGDĐT-TTR

V/v Triển khai Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

 • cv-1553-2021-1.pdf
 • 50-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1533/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1533-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
 • cv-1532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1531/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1531-2021-1.pdf
 • 11_2021-qd-ubnd__qd_quy_dinh_dinh_muc_ktkt_trong_ql_ktcttl_1.pdf
 • 12_2021-qd-ubnd_qd_ban_hanh_quy_dinh_pham_vi_vung_phu_can_cttl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1527/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/04/2021 của Chính phủ

 • 49-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1527-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1525/SGDĐT-NV1

Triển khai Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021

 • 21_thele_cic.pdf
 • 20_kehoach_cic.pdf
 • cv-1525-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2021
1503/SGDĐT-KHTC

Báo cáo thực trạng và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2021 – 2025

 • _bieu_mau_nhu_cau_csvc_truong_hoc_21_25_124.xlsx
 • cv-1503-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2021
1491/SGDĐT-KHTC

Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • bieu_mau_so_12021-2022_-_cac_truong_thpt_va_pho_thong_nhieu_cap_hoc.xls
 • bieu_mau_so_2_2021-2022_truong_chuyen.xls
 • cv-1491-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2021
368/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-368-2021-1.pdf
 • bieu-mau-1_mau-bao-cao-sang-kien.docx
 • bieu-mau-2_mau-bao-cao-sang-kien-la-ket-qua-de-tai-nckh.docx
 • bieu-mau-3_mau-bao-cao-ket-qua-sang-kien-hoac-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.docx
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2021
1505/SGDĐT-TTR

Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

 • de_cuong_bao_cao_tu_kiem_tra_nam_2021.doc
 • cv-1505-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/04/2021
1482/SGDĐT-TTR

V/v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 12_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1482-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1478/SGDDT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 10_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1478-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1477/SGDĐT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 09_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1477-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1476/SGDĐT-TTR

về triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

 • 21-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1475/SGDĐT-TTr

Vv triển khai Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-14.pdf
 • cv-1475-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1446/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và văn bản số 3245/STC-GCS ngày 19/6/2019 của Sở Tài chính

 • cv-1446-2021-1.pdf
 • mua_sam_tu19_tham_quyen_thay_qd_92_ubt.pdf
 • mua_sam_tu19_huong_dan_so_tc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/04/2021