• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 157 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
664/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực viễn thông

 • cv-664-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 24/02/2022
634/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • 01-2022-tt-btp.pdf
 • cv-634-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 23/02/2022
579/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

 • 02-2022-tt-btp.pdf
 • cv-579-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 17/02/2022
547/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 03/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công thương

 • tt_03-2022-bct.pdf
 • 23-2021-tt-bct.pdf
 • cv-547-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/02/2022
549/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 21_2021_tt-bldtbxh.pdf
 • cv-549-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/02/2022
467/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an

 • thong_tu_124_bca.pdf
 • cv-467-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 10/02/2022
2763/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 • 22-2022-tt-bgtvt.pdf
 • cv-2763-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 21/01/2022
224/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Thông tư 20, 21, 26, 29 và Thông tư 33/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế

 • thong_tu_26_sua_doi_tt41.pdf
 • thong_tu_so_20-2021_ve_qlctyt.pdf
 • tt_21_vs_trong_mai_tang_hoa_tang.pdf
 • tt_29.2021_.signed.pdf
 • tt_33.2021.byt_quy_dinh_cong_tac_y_te_truong_hoc_trong_co_so_giao_duc.pdf
 • cv-224-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
231/SGDĐT-TTr

Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • tt_11_bo_khcn_2.pdf
 • cv-231-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
232/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 25-2021-tt-btttt.pdf.pdf
 • cv-232-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
81/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 • tt20_sua_doi_bo_sung_phan_mem_phan_cung_cntt.signed.pdf.pdf
 • tt19_dm_san_pham_cntt.signed.pdf.pdf
 • cv-81-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 10/01/2022
49/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

 • bxd_15-2021-tt-bxd_15122021.pdf
 • bxd_16-2021-tt-bxd_20122021.pdf
 • cv-49-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/01/2022
5288/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công thương

 • cv-5288-2021.pdf
 • tt_21_cua_bct.pdf
 • tt_24_bct_nam_2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 31/12/2021
5242/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

 • thong_tu_95_cua_btc.pdf.pdf
 • vb_stc.pdf
 • cv-5242-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 28/12/2021
5031/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 • 1_tt_2021_17.pdf
 • cv-5031-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 10/12/2021
4888/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-4888-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 02/12/2021
4885/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 09-2021-bkhdt.pdf
 • cv-4885-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 02/12/2021
4750/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-4750-2021.pdf
 • 08-2021-tt-btp.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2021
4749/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 • cv-4749-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 23/11/2021
4750/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • 08-2021-tt-btp.pdf
 • cv-4750-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 23/11/2021