• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 134 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4680/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn quy trình, thời gian và hồ sơ nộp xét chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú

 • cv-4680-2022_0001.pdf
 • mau-tham-dinh.xls
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4682/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 4073/SXD-QLXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng

 • vb-4073.pdf
 • qd-218.pdf
 • cv-4682-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
1225/QĐ-SGDĐT

Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 • qd-1226-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2022
4221/SGDĐT-KHTC

Triển khai Văn bản số 4637/STC-TCHCSN ngày 04/8/2022 của Sở Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

 • 4637.pdf
 • cv-4221-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4220/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 5342/TB-STC ngày 7/9/2022 của Sở Tài chính về cấp phát và quyết toán biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 3861-qd-ubnd_5342.pdf
 • cv-4220-2022_0001.pdf
 • 5342.pdf
 • 5342-2.pdf
 • 5342-3.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4224/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 6429/STC-ĐT ngày 25/10/2022 của Sở Tài chính về tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp được phê duyệt, phân bổ kinh phí trước ngày 15/9/2021

 • 6429.pdf
 • cv-4224-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4223/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 252/QĐ-BVĐ ngày 29/8/2022 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai

 • 252_qd-bvd_0001.signed.pdf
 • cv-4223-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4216/SGDĐT-KHTC

Triển khai Văn bản số 4855/STC-VP ngày 16/8/2022 của Sở Tài chính về tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

 • 4855.pdf
 • cv-4216-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
3832/SGDĐT-KHTC

Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • cv-3832-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/10/2022
3811/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • toi_thieu22_bao_gia_lop_23_in.xlsx
 • cv-3811-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/10/2022
3812/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp bàn ghế học sinh THPT 02 chỗ ngồi (01 bộ gồm: 01 bàn + 02 ghế rời) cho các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh

 • ban_ghe_22_danh_muc_in.xlsx
 • cv-3812-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/10/2022
3775/SGDĐT-KHTC

Báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) định kỳ đầu năm học 2022 – 2023

 • cv-3775-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/09/2022
3730/SGDĐT-KHTC

Bổ sung nội dung báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • cv-3730-2022.pdf
 • de_nghi22_bo_sung_phu_luc_bao_cao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/09/2022
3624/SGDĐT-KHTC

báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • cv-3624-2022.pdf
 • de_nghi22_phu_luc_bao_cao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/09/2022
3575/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2022 – 2023

 • cv-3575-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/09/2022
3493/SGDĐT-KHTC

Rà soát, chấn chỉnh và tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của Sở GDĐT

 • cv_5234_stc_huong_dan_de_an_liendoanhlienket_2022.pdf
 • cv-3493-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/09/2022
902/QĐ-SGDĐT

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương bổ sung năm 2022 (đợt 1)

 • qd-902-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/08/2022
3347/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2022 - 2023

 • cv-3347-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/08/2022
3266/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh

 • cv-3266-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/08/2022
3216/SGDĐT-KHTC

Rà soát, đề xuất nhu cầu trang bị thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 • cv-3216-2022.pdf
 • thong-tu-37-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao.doc
 • _bieu_mau_1a_1b_ra_soat_tbdh_toi_thieu_23.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2022