• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 29 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3550/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • quyetdinhluachon.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/09/2020
2146/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • phuluc2146.pdf
 • quyetdinh_2146.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 24/06/2020
2701/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

 • 2-2020-qd-2872.pdf
 • cv-2701-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/08/2020
1126/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh

 • cv-1126-2020-1.pdf
 • z2-2020-qdqppl-12.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/04/2020
743/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh

 • cv-743-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/12/2020
343/SGDĐT-TTR

Triển khai QĐ số 01/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2020-qdqppl-1.pdf
 • cv-343-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/02/2020
111/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

 • cv-111-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2020
3622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3622-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/11/2019
3001/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2-2019-qdqppl-35.pdf
 • cv-3001-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/09/2019
2679/SGDĐT-NV1

Thông báo hoãn tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia

 • thognbaohoan.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/08/2019
2380/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 1857/QD0-UBND ngày 14/6/2019

 • cv_2380_2019.signed.pdf
 • qd_1857_2019_1_signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/07/2019
1985/SGDĐT-TTR

Triển khai QĐ số 24/2019/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

 • cv-1985-2019-1.pdf
 • qdqppl-24-2019-1_signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/06/2019
1377/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 5.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/05/2019
1368/QĐ-UBND

Thành lập ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

 • 4.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/05/2019
1080/QĐ-UBND

Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/04/2019
4651/QĐ-UBND

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 2.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
4652/QĐ-UBND

Công nhận trường tiểu học, trung học Xuân Thiện, huyện Thống Nhất đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
1940-BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 1940_2019.signed.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2019
1615/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 5206/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh

 • 1615.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/05/2019
1345/SGDĐT-KHTC

Triển khai Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh

 • 1345.pdf
 • kh3976.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2019