• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 155 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1575/SGDĐT-VP

Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông ” trên mạng xã hội CVNet năm 2021

 • cv-1575-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
1580/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-1580-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
368/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-368-2021-1.pdf
 • bieu-mau-1_mau-bao-cao-sang-kien.docx
 • bieu-mau-2_mau-bao-cao-sang-kien-la-ket-qua-de-tai-nckh.docx
 • bieu-mau-3_mau-bao-cao-ket-qua-sang-kien-hoac-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.docx
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2021
1505/SGDĐT-TTR

Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

 • de_cuong_bao_cao_tu_kiem_tra_nam_2021.doc
 • cv-1505-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/04/2021
1478/SGDDT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 10_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1478-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1477/SGDĐT-TTR

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 09_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1477-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1446/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và văn bản số 3245/STC-GCS ngày 19/6/2019 của Sở Tài chính

 • cv-1446-2021-1.pdf
 • mua_sam_tu19_tham_quyen_thay_qd_92_ubt.pdf
 • mua_sam_tu19_huong_dan_so_tc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/04/2021
1432/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

 • cv-1432-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/04/2021
1362/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 • cv-1362-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/04/2021
1355/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bô trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • cv-1355-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/04/2021
1353/SGDĐT-TTR

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 175-qd-ttg_cua_ttcp-1.pdf
 • cv-1353-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/04/2021
1348/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

 • cv-1348-2021-1-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/04/2021
1322/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

 • cv-1322-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/04/2021
1321/QĐ-SGDĐT

Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/03/2021 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

 • cv-1321-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/04/2021
1335/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

 • cv-1335-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/04/2021
1306/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021

 • cv-1306-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/04/2021
1178/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2428/UBND của UBND tỉnh về “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025”

 • cv-1178-2021-1.pdf
 • 2-2021-kh_ubnd_cv-2428-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/03/2021
1149/SGDĐT-VP

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

 • cv-1149-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/03/2021
1117/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

 • cv-1117-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/03/2021
1081/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • cv-1081-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/03/2021