• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 74 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2277/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh

 • qd_26_2022_ubnd_tinh_ve_tb_chuyen_dung_gddt.pdf
 • cv-2277-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 18/06/2022
2209/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 14_1_kh-134_nangcaonhanthuc_cds_ubnd.pdf
 • cv-2209-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2206/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 11_1_kh-137_congdanso_ubnd.pdf
 • cv-2206-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2207/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 13_1_kh-132_doangnhiepso_ubnd.pdf
 • cv-2207-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2208/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2208-2022.pdf
 • 15_1_kh-133_chisodanhgia_cds_ubnd.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 14/06/2022
2173/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2173-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 10/06/2022
2040/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 4550/UBND-KTNS ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh

 • trien_khai22_tieu_chuan_pl2.pdf
 • trien_khai22_tieu_chuan_pl1.pdf
 • trien_khai22_tieu_chuan_pl0.pdf
 • cv-2040-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
1751/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 • cv-1751-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/05/2022
1638/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • qd-986.pdf
 • cv-1638-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/05/2022
1421/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

 • qd_19.pdf
 • cv-1421-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 19/04/2022
1408/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1408-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/04/2022
1409/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 3603/UBND-KGVX ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1409-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/04/2022
1127/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022

 • cv-1127-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/03/2022
1058/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 05-ct-2022-1.pdf
 • cv-1058-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/03/2022
1011/SGDĐT-TTr

Phát động cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật năm 2022

 • 2-2022-kh-57.pdf
 • cv-1011-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 22/03/2022
904/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-904-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 14/03/2022
898/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14677/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 • cv-898-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 14/03/2022
847/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-13.pdf
 • cv-847-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/03/2022
696/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch

 • trien_khai22_vay_von.xlsx
 • cv-696-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 28/02/2022
669/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-59.signed.pdf
 • cv-669-2022-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/02/2022