• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 123 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2353/TB-SGDĐT

Tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2353-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/06/2021
2320/SGDĐT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-22.pdf
 • cv-2320-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/06/2021
2294/SGDĐT-TTR

Vv triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-21.pdf
 • cv-2294-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/06/2021
2298/SGDĐT-TTR

V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính Phủ

 • 50_nq-cp_20052021-signed.pdf
 • cv-2298-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/06/2021
2279/SGDĐT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2279-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-1753.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/06/2021
2176/SGDĐT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021

 • 2-2021-qdqppl-18.pdf
 • cv-2176-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/05/2021
1959/SGDĐT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ

 • cv-1959-2021-1.pdf
 • 2-2021-cv-4515.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/05/2021
1958/SGDĐT-TTR

Vv triển khai QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1441.pdf
 • cv-1958-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/05/2021
1751/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 13_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1751-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 29/04/2021
1663/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-1663-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021
1664/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

 • 2-2021-cv-4024_1.pdf
 • cv-1664-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021
1632/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-1632-2021-1.pdf
 • thong_tu_15.2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1631/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-16.pdf
 • cv-1631-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1588/SGDĐT-TTR

Phổ biến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • thong-tu-02-2021-tt-bkhcn-tieu-chi-phan-loai-thanh-lap-cac-to-chuc-khcn-cong-lap.pdf
 • cv-1588-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1589/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

 • cv-1589-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1553/SGDĐT-TTR

V/v Triển khai Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

 • cv-1553-2021-1.pdf
 • 50-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1552/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

 • 39-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1552-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1554/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 16-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-1554-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/04/2021
1527/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/04/2021 của Chính phủ

 • 49-2021-nd-cp.pdf
 • cv-1527-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1531/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1531-2021-1.pdf
 • 11_2021-qd-ubnd__qd_quy_dinh_dinh_muc_ktkt_trong_ql_ktcttl_1.pdf
 • 12_2021-qd-ubnd_qd_ban_hanh_quy_dinh_pham_vi_vung_phu_can_cttl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021