• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 123 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

 • 21-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2984-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2962/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt_05.2021.pdf
 • cv-2962-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2957/SGDDT-TTR

V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng

 • c-3815-2021-1_ve_tuyen_sinh_truong_quan_doi.pdf
 • cv-2957-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2917/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_44_btc_ve_xac_dinh_khung_gia_nuoc_sach.pdf
 • cv-2917-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2916/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • tt_01-2021-bld_san_pham_gay_mat_an_toan_thuoc_bo_ld.pdf
 • cv-2916-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2915/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 20-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2915-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2850/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2311.signed.pdf
 • cv-2850-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2849/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2312.pdf
 • cv-2849-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2851/SGDDT-TTR

Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 • thong-tu-so-02-2021-tt-bnv.pdf
 • thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_1.pdf
 • cv-2851-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2781/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • cv-2781-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2782/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương.

 • dinh_kem_tt_03_cua_bct.pdf
 • cv-2782-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2783/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-25.signed.pdf
 • cv-2783-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2709/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 24/2021/QD-UBND ngay 22/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-24.pdf
 • cv-2709-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2708/SGDDT-TTR

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-2708-2021-1.pdf
 • vanbangoc_28062021_tt_04.tt.btp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2585/SGDDT-TTR

V/v thực hiện Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 874_qd_bo_tttt.pdf.pdf
 • cv-2585-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2587/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh

Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNTPNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 • thong_tu_02.2021_ve_huong_dan_xay_dung_ke_hoach_pctt_tai_dia_phuong.pdf
 • cv-2532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2021
2523/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1919.pdf
 • cv-2523-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2524/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-23.pdf
 • cv-2524-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2525/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 16/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2525-2021-1.pdf
 • 779-qd-ttg.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021