• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 123 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
 • cv-1532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1533/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1533-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-1086.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/04/2021
1475/SGDĐT-TTr

Vv triển khai Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-14.pdf
 • cv-1475-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1476/SGDĐT-TTR

về triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

 • 21-2021-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1482/SGDĐT-TTR

V/v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 12_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1482-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/04/2021
1126/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-1126-2021-1.pdf
 • nq-02-2021-1_qppl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1124/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • qd_305_cua_ttg.pdf
 • cv-1124-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1127/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

 • cv-1127-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1142/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-1142-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
1141/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1141-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/03/2021
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT

 • cv-981-2021-1-1.pdf
 • 241-qd-ttg_ngay_24-02-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/03/2021
889/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • cv-889-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/03/2021
3707/SGDĐT-TTR

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin

 • cv-3707-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/11/2020
3547/SGDĐT-TTR

Về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật cho mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức

 • 1.pdf
 • 2.pdf
 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 29/10/2020
2685/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-2685-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 24/08/2020
2270/SGDĐT-TTR

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

 • cv-2270-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/07/2020
1104/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-1104-2020-1.pdf
 • the_le_cuoc_thi.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1105/SGDĐT-TTR

Triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung

 • cv-1105-2020-1.pdf
 • trinh_ky._van_ban_ubnd_tinh_trien_khai_luat_tccqdp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1010/SGDĐT-TTR

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 • cv-1010-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/04/2020
360/SGDĐT-TTR

Điều chỉnh điều kiện tham gia thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến "pháp luật học đường"

 • cv-360-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/02/2020