• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 359 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
5147/SGDĐT-NVI

Triển khai Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học phổ thông

 • cv-trien-khai-tai-tac-hai-thuoc-la-trinh-ky.pdf
 • qd-phe-duyet-tl-tac-hai-tl-bo-gd.pdf
 • tai-lieu-tac-hai-tl-bo-gd.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/12/2023
4986/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 64/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 và Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính

 • tt-64.pdf
 • tt-66.pdf
 • trien-khai-tt-64-va-66.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 24/11/2023
4952/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị quyết số 37-2023-UBTVQH15 ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • nghi-quyet-so-37.pdf
 • cv-trien-khai-nq-so-37-2023-ubtvqh15-ngay-06-9-2023-cua-ubtvqh.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Phòng Thanh tra 22/11/2023
4878/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT, 20/2023/TT-BGDĐT, 21/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 19-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-vi-tri-viec-lam-co-cau-va-dinh-muc-so-luong-ng-lv-trong-co-so-gdmn-cong-lap.pdf
 • 20-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-vtvl-va-co-cau-vien-chuc-va-dinh-muc-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-co-so-gdpt-va-cac-truong-chuyen-biet-cong-lap.pdf
 • 21-2023-tt-bgddt-ngay-30-10-2023-qd-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-ho-tro-gd-nguoi-khuyet-tat-trong-cs-gd-cong-lap.pdf
 • vb-trien-khai-thuc-hien-cac-tt-192021-cua-bo-gddt-ngay-30-10-2023.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 20/11/2023
4859/SGDĐT-NVI

Xin ý kiến góp ý Dự thảo thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 và Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ GDĐT

 • du-thao-thong-tu-thay-the-tt38-khkt.pdf
 • cv-lay-y-kien-gop-y-thi-khkt-dieu-chinh-sua.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/11/2023
4752/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô

 • nd-21.pdf
 • trien-khai-nd-21.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 13/11/2023
4689/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 về Hướng dẫn ây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các CSGD phổ thông và thường xuyên

 • trienkhaitt_atth_2023.pdf
 • 18_2023_tt_bgddt.-atth.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 09/11/2023
4689/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 về Hướng dẫn ây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các CSGD phổ thông và thường xuyên

 • 000_huongdantt18.pdf
 • 18_2023_tt_bgddt.-atth.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 09/11/2023
4607/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-trien-khai-tt-18-2023-tt-bgddt-ngay-26-10-2023-cua-bo-gddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 06/11/2023
4607/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 18-2023-tt-bgddt-ve-an-toan-truong-hoc.pdf
 • cv-trien-khai-tt-18-2023-tt-bgddt-ngay-26-10-2023-cua-bo-gddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 06/11/2023
4307/SGDĐT-TTr

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

 • cv-trien-khai-luat-sd-bs-mot-so-dieu-cua-luat-cand.pdf
 • luat-cand-sua-doi-so-21.2023.qh15.pdf
Luật Phòng Thanh tra 18/10/2023
4257/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 17-2023-tt-bgddt.pdf
 • vb-trien-khai-tt--17-bgddt-ve-quy-che-thi-chon-hsg-quoc-gia.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 17/10/2023
4168/SGDĐT-KHTC

Triển khai công văn số 10212/BTC-NSNN ngày 22/9/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

 • mau-trien-khai-5915.pdf
 • vb-10212-cua-btc.pdf
 • vb-8006-cua-btc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4169/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 6719/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • vb-4598-.pdf
 • vb-6719-kem-theo-vb-ubt.pdf
 • mau-trien-khai-skhdt-4598.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4142/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16-2023-tt-bgddt.pdf
 • cong-van-vv-trien-khai-thong-tu-so-16-2023-tt-bgddt-ngay-03-10-2023-sdbs-tt-so-41-2020-tt-bgddt-ngay-03-11-2020.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/10/2023
4161/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • thong-tu-so-56-2023-btc-ve-du-toan-quyet-toan-kp-pbgdpl-va-hoa-gia-co-so.pdf
 • cv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-56-2023-tt-btc-ngay-18-8-2023-cua-btc-ve-du-toan-quyet-toan-kp-pbgdpl.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 09/10/2023
4038/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ

 • 71-2023-nd-cp.pdf
 • vb-trien-khai-nd-71-2023--nd-cp-ve-xu-ly-ky-luat-cbcc-sd-bs.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2023
4040/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ

 • vb-trien-khai-nd-70-2023--nd-cp-cua-cp.pdf
 • 70-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2023
3983/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 64/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

 • cv-3983.pdf
 • 64-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 28/09/2023
3982/SGDĐT-TTr

Triển khai Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-3982.pdf
 • 08-vbhn-btnmt_signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/09/2023