• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1263/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 • cv-1263-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 06/04/2023
1255/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 • qd-596-ubnd.pdf
 • cv-1255-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 06/04/2023
1226/SGDĐT-VP

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 gắn với thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội

 • cv-1226-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/04/2023
1178/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 2886/UBND-THNC ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-1178-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 31/03/2023
1118/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • kh-66-ub-tchuc-thi-tim-hieu-pl-2023.pdf
 • cv-1118-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 29/03/2023
1116/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và nêu gương việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành GD&ĐT

 • cv-1116-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/03/2023
1114/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 2531/UBND-KGVX ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1114-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 29/03/2023
905/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • qd-367-ubnd.pdf
 • cv-905-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 16/03/2023
707/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • quyet-dinh-05-2023-qd-ubnd-ngay-23-02-2023.pdf
 • cv-707-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 06/03/2023
640/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-640-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/03/2023
631/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh

 • vb-448.pdf
 • qd-58.pdf
 • cv-631-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 14/02/2023
357/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh

 • qd-122-ubt.pdf
 • cv-357-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 07/02/2023
336/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 • 2-2023-qd-119.pdf
 • cv-336-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 06/02/2023
212/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh

 • nq-qd-kem-theo.pdf
 • cv-212-2023_0001.pdf
Chỉ đạo, điều hành Phòng Kế hoạch Tài chính 18/01/2023
161/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • qd-3688-xbin-ph-va-ptth.pdf
 • cv-161-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 16/01/2023
117/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 • quyet-dinh-so-07.pdf
 • cv-117-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 11/01/2023
118/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Quyết định số 65/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh

 • qd-65-ubnd---2022.pdf
 • cv-118-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 11/01/2023
65/SGDĐT-VP

Triển khai QĐ số 3682/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh

 • cv-65-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 06/01/2023
5077/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh

 • cv-5077-2022_0001.pdf
 • 1277_4.pdf
 • 1277_6.pdf
 • 1277_7.pdf
 • 1277_8.pdf
 • 1277_9.pdf
 • 1277_10.pdf
 • 1277_12.pdf
 • 1277_13.pdf
 • 1277_14.pdf
 • 1277_15.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 26/12/2022
5110/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh

 • cv-5110-2022_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 26/12/2022