• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 26 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
11/CT-UBND

Chỉ thị Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • ct_11_ubnd_chithinvnh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/8/2028
8864/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • kh_8864-ubnd_trienkhaideanungdungcntt_gddt_21_8.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 21/8/2018
8179/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025

 • kh_8179-ubnd_phanluonghocsinh_03_08.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 03/8/2018
2345/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • kh_2345-ubnd_deanpbgdphapluattrongnhatruongdennam2021_14_3.pdf
Văn bản của UBND 14/3/2018
2342/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

 • kh_2342-ubnd_duaquyenconnguoivaochuongtrinhgiaoduc_14_3.pdf
Văn bản của UBND 14/3/2018
62/KH-HĐGDQPAN

Kế hoạch Tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2018

 • 284569_hkqd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 25/5/2018