• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 106 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
162/KH-SGDĐT

Kế hoạch cải cách hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019

 • 162_caicachhanhchinh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/01/2019
154/CTr-SGDĐT

Chương trình công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2019

 • 154_chuongtrinhcongtac.pdf
 • 154_phulucchuongtrinh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/01/2019

Cung cấp thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thông qua hình thức điều tra trực tuyến trên Internet

 • 41_cungcapttds.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/01/2019
3203/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • hd_3203-sgddt_huongdan.pdf
 • phuluci.doc
 • phulucii.doc
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
1246/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd_1246-sgddt_banhanhquydinhtieuchuanskkn.pdf
 • quydinhtieuchuan.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
3142/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019

 • 3142_truyenthonggd_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/11/2018
2700/SGDĐT-VP

Tăng cường quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

 • 2700_quanlytailieu_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/10/2018
2647/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019

 • 2647_nhiemvucntt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/09/2018
2605/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo

 • 2605_sudungsgk.pdf
 • 3798_ct_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/09/2018
2574/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2574_chithi38.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/09/2018
2556/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2018-2019

 • 2556_dangkyskkn_vp.pdf
 • 2556_mauskkn.xls
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2018
2457/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở

 • 2457_dieutradanso_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/09/2018
2435/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện mẫu Báo cáo sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 2435_sangkiengd_vp.pdf
 • 2435_maubaocaosk_vp.doc
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2018
2431/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân trong Ngành giáo dục và Đào tạo

 • 2431_tangcuongcaicachhanhchinh_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/09/2018
2240/SGDĐT-VP

Không cung cấp thông tin hoặc báo cáo theo yêu cầu của các đối tượng không xác định

 • 2240_khongcungcaptt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2018
2402/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2402_ungdungcntt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/09/2018
733/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính qua tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd_733_traloikiennghiquatongdai.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/7/2018
2381/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019

 • cv_2381_kehoachnamhoc_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/9/2018
813/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd_813_sgddt_quychephatngonvacungcapthongtinchobaochi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
815/QD-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Bản tin nội bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd_815_bantinnoibo.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018