• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Về thẩm quyền tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ theo nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trong năm học 2021 – 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Kế hoạch số 4465/KH-SGDĐT ngày 03/11/2021 và ban hành Thông báo số 4495/TB-SGDĐT ngày 05/11/2021 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022.

Tuy nhiên, ngày 26 tháng 11 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 3 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND. Về thẩm quyền tuyển dụng viên chức được giao cho Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm học 2021 – 2022 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thông qua phòng Tổ chức cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn gửi đến các đơn vị). Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác tuyển dụng và gửi kết quả tuyển dụng về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, công nhận kết quả.  

Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ động liên hệ và nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo kế hoạch và thông báo của các đơn vị. Riêng các các thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển về Phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo sẽ được chuyển đến các đơn vị. (nội dung chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm

File thông báo Download
Quyết định 53 Download

Thống kê truy cập